در برخی موارد ممکن است کاربران تغییرات ناخواسته ای را بر روی اطلاعات به وجود آوردند. از قبیل:

  1. پاک کردن اطلاعات
  2. اصلاح اشتباه اطلاعات
  3. بر هم ریختگی داده ها
  4. از بین رفتن عمدی فایل ها

در صورت بروز این مشکلات، شما می توانید به راحتی فایل پشتیبانی قبلی خود را دانلود کرده و مورد استفاده قرار دهید.